D`Holzar Logo
gmiedle beianônd - a Ôbed fr jüng und ôlt

gmiedle beianônd - a Ôbed fr jüng und ôlt

am 3. November um achde i dr Fiskina z`Fische. Karta gits ab 15.10. am Scholtar z`Fische i dr Gästeinformation.

mehr »

Unsere Gruppen

Fahnensektion
Christoph Koros - Florian Schratt - Michl Schmid
Christoph Koros - Florian Schratt - Michl Schmid
Historische Volkstanzgruppe
Gruppenleiterin: Bia Wondra
Gruppenleiterin: Bia Wondra
Schuhplattler
Vorplattler: Stefan Rapp
Vorplattler: Stefan Rapp
Nachwuchsschuhplattler - Gruppenleiter: Lukas Beer, Gertrud Bieser, Sabine Gabriel
Nachwuchsschuhplattler - Gruppenleiter: Lukas Beer, Gertrud Bieser, Sabine Gabriel
Fischinger Alphornbläser
Richard Stoll - Norbert Haller - Michl Papst - Sepp Jörg - Andreas Schratt
Richard Stoll - Norbert Haller - Michl Papst - Sepp Jörg - Andreas Schratt